CAO voor het uitgeverijbedrijf

Huidige CAO voor het Uitgeverijbedrijf
De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de zes cao’s die tot en met 31 december 2014 in de sector Uitgeverijbedrijf van kracht waren. De doelgroepen uit de vroegere cao’s zijn in deze cao benoemd als functiegroepen. Belangrijke winst in de cao is de flexibiliteit die nu mogelijk is, voor zowel de onderneming als voor de werknemer, om de arbeidsvoorwaarden, veel meer dan voorheen mogelijk was, naar wens in te richten.

Basisregeling 
De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Voor de onderneming bestaat ook de mogelijkheid om op veel onderwerpen van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met de medezeggenschap of met de individuele werknemer.

Basisbepalingen en specifieke functiegroepbepalingen
De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn verdeeld over zgn. basisbepalingen, die gelden voor alle werknemers die onder de cao vallen, en zgn. functiegroepbepalingen, die alleen betrekking hebben op de werknemers die onder een bepaalde functiegroep vallen. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op de basisbepalingen, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)
Voor de werknemer bestaat er m.i.v. 1-1-2016 een zgn. persoonlijk keuzebudget. Dat betekent dat een aantal arbeidsvoorwaarden in geld is vertaald en vervolgens in een persoonlijk budget is toegekend. De werknemer heeft de mogelijkheid om daarmee eigen keuzes te maken. Het bedrag van het persoonlijk keuzebudget kan ook jaarlijks worden uitgekeerd.
Eén cao, maar op de website in twee gedaanten: Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is één cao, maar op de website www.uitgeverijbedrijf.nl wordt de cao echter in twee verschijningsvormen getoond.
- Deel I Algemeen op de website toont alleen de bepalingen uit de cao die betrekking hebben op de werknemers die geen journalist zijn. 
- Deel II Journalistiek op de website toont alleen de bepalingen uit de cao die betrekking hebben op de werknemers die journalist zijn.
Wie de website bezoekt, dient voorafgaand aan het raadplegen van de cao een keuze te maken tussen ‘Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek’.