Veelgestelde vragen

115
Ik heb een probleem

Mijn gebruikersnaam bestaat al. Kan dat ... en hoe los ik dat op?

De enige oplossing is om een andere naam te kiezen. Het werkt hier hetzelfde als bij een email adres, dat moet ook uniek zijn.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten…en nu?

Op het inlogscherm vind je de knop Wachtwoord vergeten. Deze kun je gebruiken als je je wachtwoord bent vergeten. Je geeft je gebruikersnaam op die gekoppeld is aan je account en je krijgt een mail met daarin de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten… en nu?

Op het inlogscherm vind je de knop Gebruikersnaam vergeten. Deze kun je gebruiken als je je gebruikersnaam bent vergeten. Je geeft het emailadres op dat gekoppeld is aan je account en je krijgt een mail met daarin je gebruikersnaam.

Het lukt me niet om in te loggen, hoe kan dat?

Heb je de optie gebruikersnaam of wachtwoord vergeten geprobeerd? De browser afgesloten en opnieuw opgestart? Als het dan nog niet lukt kun je contact opnemen met de beheerder van de AVtool binnen je bedrijf. Deze kan je verder helpen.

Over de AV tool
114
Vraag en antwoord over de AV tool

Wat is de AV tool?

Eén van de belangrijke gereedschappen die maatwerk in de nieuwe Cao voor het Uitgeverijbedrijf  mogelijk maakt is de website die u nu heeft geopend. Een website die de Arbeidsvoorwaardentool bevat waarmee de werkgever binnen de branche alle regelingen, verplichtingen en collectieve voordelen onder de aandacht van de medewerkers kan brengen, en de medewerker ( in “het  PKB onderdeel” van de AV tool) inzicht in zijn of haar persoonlijk budget krijgt en keuzes kan simuleren en definitief maken.

 

Is de AV tool veilig?

De bescherming van gegevens heeft een hoge prioriteit. Om de veiligheid, bereikbaarheid en functionaliteit(en) te kunnen waarborgen zal een constante monitoring (ook buiten normale werkuren) door specialisten plaatsvinden.

Iselect heeft hiervoor noodzakelijke kennis en middelen in huis en voorziet klanten in onderhouds- en beheerfaciliteiten. Wij hebben een organisatie ingericht om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar deze ondersteuning te kunnen bieden.

Iselect doet op eigen initiatief of op verzoek van haar klanten security audits naar de veiligheid van haar applicatie en onderliggende databestanden.

De Arbeidsvoorwaardentool wordt gehost in een van de best beveiligde datacenters van Nederland. Daarbij wordt gewerkt conform de standaarden van ISO 27001 en SAS 70. Met behulp van state of the art voorzieningen wordt zorggedragen voor een goede performance, veilige datastorage en maximale continuiteit.

Gaat de AV tool zorgvuldig om met mijn gegevens?

Iselect is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. De aan ons verstrekte informatie wordt niet aan andere organisaties verstrekt zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er sprake is van ondubbelzinnige toestemming van u zelf.

 

Kan/ mag ik mijn gegevens delen met iemand anders ?

Uw activatiecode alsmede uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn exclusief, niet overdraagbaar aan derden en (dus) uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik.

Wie zit er achter de AV tool?

De AV tool is in opdracht van Btb ( Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf) ontwikkeld en gebouwd door Iselect te Tilburg. De site/ AV tool is gebouwd in licentievorm, hetgeen betekent dat de uiteindelijke (intellectuele ) eigendom) bij Iselect blijft berusten en dat zowel Btb als de werkgevers en  de medewerkers van die werkgevers, die van de site/ AV tool gebruik gaan maken slechts in licentie- of sublicentievorm van de AV tool gebruik kunnen maken.
Iselect heeft niet alleen de website/ AV tool ontworpen en gebouwd  en  treedt daarnaast niet alleen op als “hostingprovider”, maar verzorgt via haar systemen ook de “connectivity“ ( de uitwisseling tussen het salarissysteem en de PKB applicatie waar het betreft het “uploaden en downloaden “ van door medewerkers gemaakte keuzes).

Is de AV tool veilig? Gaat de AV tool zorgvuldig om met mijn gegevens? In " Vraag en antwoord over de AV tool leest u de antwoorden op deze vragen

Persoonlijk Keuze Budget
134
Vraag en antwoord over het Persoonlijk Keuze Budget

Het doel van het PKB

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het  Persoonlijk  Keuze Budget (PKB). Het PKB geeft vorm aan de nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap van de medewerker, Het PKB individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Doel is transparantere arbeidsvoorwaarden waarin je een bij je levensfase en/of omstandigheden passende keuze kunt maken. Met de invoering van het PKB wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen met minder regels en een andere kijk op de verhouding individu-collectief.

Voordelen voor de medewerker

 1. Inzicht in je arbeidsvoorwaarden;
 2. Een eigen budget (PKB);
 3. Verminderde afhankelijkheid van de werkgever;
 4. Ruimte om een individuele keuze te maken.

Voordelen voor de werkgever

 1. PKB doet een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van de medewerker;
 2. Rol van de werkgever is faciliterend in plaats van verzorgend;
 3. Transparante arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap;
 4. Minder vragen voor de HR afdeling.

Het Persoonlijk keuzebudget (PKB)

ARTIKEL 6.1
Persoonlijk keuzebudget

1. De werknemer heeft de beschikking over een persoonlijk keuzebudget.

Het persoonlijk keuzebudget is een jaarlijks bruto bedrag dat de individuele werknemer in de periode januari - december maandelijks in 12 gelijke termijnen opbouwt (artikel 1.4 sub w).

Waarde van het PKB

2. Het basisbudget van het persoonlijk keuzebudget (PKB) van de individuele werknemer heeft een waarde van 12% van zijn salaris (artikel 1.4 sub u), waardoor een maandelijkse opbouw van het PKB plaatsvindt van 12% van het (maand)salaris (of een maandelijkse opbouw van 1% van het jaarsalaris).

ARTIKEL 6.2
Bronnen: standaard opbouw van het persoonlijk keuzebudget

1. De volgende arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn standaard opgenomen in de opbouw van het persoonlijk keuzebudget:

a. de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 4.11 lid 2, ter waarde van 8% van het bruto jaarsalaris;

b. de waarde van het bovenwettelijk verlof als bedoeld in artikel 5.4 lid 1, zijnde 1,6% van het bruto jaarsalaris;

c. de waarde van de jaarlijkse compensatie ter waarde van één dag voor bijzondere situaties naar algemeen gebruik of op grond van de wet als bedoeld in artikel 5.4 lid 2 van de cao, zijnde 0,4% van het bruto jaarsalaris.

d. een bijdrage van de werkgever ter waarde van 2% van het bruto jaarsalaris.

Eventueel drie compensatiedagen voor overuren naar het PKB

2. Indien daartoe conform artikel 5.4 lid 3 in decentraal overleg is besloten, wordt ook de waarde van drie extra vakantiedagen (compensatiedagen voor overuren; 1,2% van het bruto jaarsalaris) geheel of gedeeltelijk toegevoegd aan het persoonlijk keuzebudget.

 

Wat zijn de bestedingsdoeleinden ?

U kunt gedurende het kalenderjaar beschikken over het gespaarde bedrag voor bijvoorbeeld de aanschaf van een andere arbeidsvoorwaarde of voor de uitkering van een eenmalig bruto bedrag. Het restantbedrag aan reserveringen ten behoeve van het PKB wordt altijd aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd. Zie ook artikel 6 van de cao

Je kunt het budget inzetten voor een of meer van de volgende doelen:

 1. Uitbetalen als loon
 2. Vakbondscontributie
 3. Opleidingskosten
 4. Extra pensioen
 5. Verlof kopen
 6. Aankopen uit het collectieve aanbod

Wat is de hoogte van het PKB ?

Het PKB bestaat voor iedereen voor het grootste gedeelte uit dezelfde ingrediënten, zoals de vakantietoeslag, bovenwettelijke vakantiedagen en de afkoop van het bijzonder verlof. Als je vanuit de Uitgeverij cao bovenwettelijke extra vakantie kreeg, bijvoorbeeld omdat je een bepaald aantal dienstjaren had, dan krijg je een hoger budget. Deze vakantiedagen worden namelijk ook in het PKB opgenomen. 
De hoogte van het budget is afhankelijk van het bruto maandsalaris. De berekening is in de basis hetzelfde maar de hoogte zal veelal verschillen.
Je loon zal niet veranderen maar je krijgt nu een budget in de vorm van het PKB. Omdat de hoogte van het PKB wordt berekend over het salaris, hebben ziekte, onbetaald verlof en salarisverhoging invloed op het budget.

Wat kan ik met mijn PKB?

Maximale keuzevrijheid is het uitgangspunt van het PKB. Via de Arbeidsvoorwaardentool kun je daarom maandelijks keuzes maken voor de besteding van het opgebouwde budget. Ook kunnen er voor heel het jaar voorkeuren worden vastgelegd en eventueel gedurende het jaar weer gewijzigd. 
Wanneer je geen keuze maakt krijg je automatisch het budget aan het einde van het jaar uitbetaald. De Belastingdienst staat namelijk niet toe om dit spaarsaldo over te hevelen naar het nieuwe fiscale jaar. Er dient belasting afgedragen te worden over het opgebouwde spaarsaldo.

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het  Persoonlijk  Keuze Budget (PKB). Het PKB geeft vorm aan de nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap van de medewerker, Het PKB individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Doel zijn transparantere arbeidsvoorwaarden, waarin je een bij je levensfase en/of omstandigheden passende keuzes, kan maken. Met de invoering van het PKB wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen met minder regels en een andere kijk op de verhouding individu-collectief.

Let wel: De informatie in deze Kennisbank is gebaseerd op de nieuwste cao van het Uitgeverijbedrijf. Deze cao is een basisregeling. In decentraal overleg kan echter op ondernemingsniveau worden afgeweken van de onderwerpen die in deze cao zijn opgenomen. Zie daarvoor de bijlage van art 1.1 van de cao. Zo kan bijv binnen jouw bedrijf een afwijkend maximum aan te kopen extra vakantie uren vanuit het PKB zijn vastgesteld, of zijn er nadere regels vastgesteld over het opnemen van vakantieuren. Kijk voor de regels die binnen jouw bedrijf gelden zekerheidshalve op de “mijn bedrijf”pagina of neem contact op met de contactpersoon binnen jouw bedrijf.

Activeren en inloggen
113
Vraag en antwoord over activeren en inloggen

Hoe activeer ik mijn account als werkgever?

U heeft van uw branche een brief met een activatiecode ontvangen. In deze brief staat ook de link naar de activatiepagina opgenomen. Als u de procedure zoals beschreven in de brief volgt dan wordt uw account geactiveerd.

Als ik mijn werkgeversaccount activeer, verplicht ik mij dan tot verdere acties?

Nee, u bent na activatie niet verplicht om gebruik te gaan maken van de AVtool. Het staat u vrij geheel vrijblijvend rond te kijken en pas aan de hand van uw bevindingen een besluit tot ingebruikname te nemen. Realiseert u zich echter wel dat de invoering van het PKB binnen uw bedrijf niet vrijblijvend is .

Hoe activeer ik mijn account als werknemer?

Om je account te kunnen activeren moet je een persoonlijke activatiebrief/-mail van je werkgever hebben ontvangen. Daarin staan de link naar de activatiepagina en een activatiecode. Als je de procedure zoals beschreven in de brief/mail volgt dan wordt jouw account geactiveerd. Heb je geen brief/mail ontvangen dan is jouw werkgever nog niet aangesloten of heeft deze besloten geen gebruik te maken van de AVtool en jou op andere wijze te voorzien van de middelen om jouw PKB te beheren en gebruiken.

Hoe kan ik inloggen?

Inloggen kan door naar pkbuitgeverijbedrijf.nl. te gaan.  Rechtsboven in het scherm vind je de knop INLOGGEN. Klik daarop en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Kloppen deze dan wordt je automatisch ingelogd

Wat zijn de eisen aan een wachtwoord?

Een wachtwoord heeft een minimale lengte van 8 karakters en bevat minimaal:

 • 1 cijfer

 • 1 kleine letter

 • 1 hoofdletter

Wat zijn de eisen aan een gebruikersnaam?

Aan de gebruikersnaam zijn geen specifieke eisen verbonden. De gebruikersnaam mag alleen niet al bestaan en dient dus uniek te zijn.

Ik ben alle inloggegevens kwijt. Kan ik een nieuwe activeringscode krijgen?

Neem contact op met de beheerder van de AVtool binnen je bedrijf. De beheerder kan je, indien nodig, assisteren.

Mijn gebruikersnaam bestaat al. Kan dat ... en hoe los ik dat op?

De enige oplossing is om een andere naam te kiezen. Het werkt hier hetzelfde als bij een email adres, dat moet ook uniek zijn. Je kunt de gebruikersnaam meer bijzonder maken door bijvoorbeeld een apenstaartje @, underscore _ of een streepje - in de gebruikersnaam te verwerken. Ook kun je cijfers toevoegen of sommige letters vervangen door cijfers.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten…en nu?

Op het inlogscherm vind je de knop Wachtwoord vergeten. Deze kun je gebruiken als je je wachtwoord bent vergeten. Je geeft je gebruikersnaam op die is gekoppeld aan je account en je krijgt een mail met daarin de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten… en nu?

Op het inlogscherm vind je de knop gebruikersnaam vergeten. Deze kun je gebruiken als je je gebruikersnaam  bent vergeten. Je geeft het emailadres op dat gekoppeld is aan je account en je krijgt een mail met daarin je gebruikersnaam.

Het lukt me niet om in te loggen, hoe kan dat?

Heb je de optie wachtwoord of gebruikersnaam vergeten geprobeerd? De browser afgesloten en opnieuw opgestart? Neem dan contact op met de beheerder van de AVtool binnen je bedrijf. Deze kan je, indien nodig, verder helpen.

Hoe activeer ik mijn account, ik ben mijn wachtwoord vergeten of ik ben mijn gebruikersnaam kwijt? Dat kan iedereen overkomen.

In " Vraag en antwoord over activeren en inloggen" leest u de antwoorden op deze vragen.